کد مطلب: 18385 تعداد بازدید: ۹۱۳

ارث زوجه در فقه امامیه

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

چکیده

نویسنده

موضوع

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است ودرآن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر با تاکید بر حقوق زنان محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می­دهد دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان استپس تردیدی نیست که ارث در جامعه کنونی ما از مسائل مهمی بشمار می رود چرا که هرکس پس از موت ، مالی کم یا زیادرا باقی می گذارد که علت و نحوه تعلق آن به فرد یا افراد بازمانده او و یا دولت از لحاظ کیفیت اقتصادی وآثار اجتماعی در خور مطالعه است ارث به معناي آنچه از مرد باقي مي­ماند و ميراث يافتن ميباشد ارث در قوانين و شرايع دنيا هميشه مورد توجه قانون گذاران بوده است و ميتوان گفت كليه ملل و اقوام در طول تاريخ مطابق عرف و عادات و عقايد مذهبي خود درا ين باره احكام و مقرراتي وضع كرده اند موجبات ارث در فقه اماميه سبب و نسب ميباشند. نسب پيوندي است بين مورث و وارث كه به سبب ولادت به وجود ميآيد كه در نظر شارع مقدس و عرف مردم،‌وارث منتسب به مورث ميباشد. اسباب سبب شامل زوجيت و ارث به ولا كه خود شامل ولاي معتق و ولاي ضمان جريره و ولاي امام –عليه السلام_ مي­باشد.موانع ارث در فقه اماميه نيز شامل قتل عمدي به ناحق ، كفر، منكر ضروري دين، لعان، غيبت طولاني، حمل جنين، بدهي بيش از داراي ميت ميباشد. و شرايط ارث زوجه شامل وجود علقه زوجيت ، شرط بقاي زوجيت تا زمان فوت ، شرط دائم بودن نكاح و شرط عدم ممنوعيت زوجه از ارث ميباشد.در اين جا ميتوان به موانع ارث زوجه كه شامل كفر، قتل زوجه و لعان زوجه ميباشد اشاره كرد در چگونگي ارث زوجه پنج نظريه براي فقه اماميه وجود دارد كه خوشبختانه شوراي نگهبان در سال 87 موضوع ارث زن را با ديگر ازعلماي مراجع تقليد شيعه كه در حال حاضر ميباشند پيگيري كردند كه طبق نظر ايشان از جمله مقام معظم رهبري به اصلاح قانون ارث زن پرداختند در اين فتاواي جديد كه طبق مباني فقهي و شرعي شيعه ميباشند نظر بر اين شد كه زن به طور كلي حق ارث بردن از اموال غير منقول شوهر خويش را نيز دارد كه زمين نيز جزء آن اموال مي­باشد.

واژگان كليدي:ارث، زوجه، فقه، اماميه،

سوره گودرزی

 

ارث زوجه در فقه امامیه