کد مطلب: 18379 تعداد بازدید: ۵۵۹

حیا از دیدگاه آیات و روایات

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

چکیده

نویسنده

موضوع

موضوع این تحقیق، حیا از دیدگاه آیات و روایات است و روش تحقیق در آن توصیفی-تحلیلی می باشد. در تحقیق حاضر ثابت شد که حیا یکی از فضایل اخلاقی مورد تأکید در اسلام می باشد که در کیفیت زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه بسیار مؤثر است. حیا نیرویی مهار کننده و نظم دهنده است که به طور فطری رفتارهای روانی و فیزیکی انسان را تنظیم می کند. توجه بسیار آیات و روایات، نشان از اهمیت بی حد و حصر این مسأله در اسلام دارد، چرا که بدون آن انسان به سعادت حقیقی خود نایل نخواهد شد و همچنین ثابت شد که حیا میان زن و مرد مشترک است و جلوه های آن نیز جنبه های مختلف زندگی بشر را در برگرفته، به طوری که حیا در کردار، گفتار و افکار انسان جلوه گر می شود. البته در آموزه های دینی، حیا در بعضی مواقع نکوهش گردیده و از آن به عنوان حیایحمق نام برده شده است که از آن جمله، حیای در طلب علم و فضیلت و دانش است. در آیات قرآن و روایات، علت ها و آثار بروز حیا و نیز پیامدهای فقدان آن بیان شده است. همچنین در قرآن کریم و روایات معصومین به منظور گسترش فرهنگ حیا، داستان زندگی افراد باحیا و عفیف را به طور گسترده و مستمر بیان نموده اند که می توان از ایشان به عنوان الگوهای حیا و عفت نام برد.

کلید واژه ها: حیا، حجب، عفت، عفاف، آیه، روایت.

 

فاطمه آجرلوئی

حیا از دیدگاه آیات و روایات